Vad är volatilitet

Vad är volatilitet och hur påverkar det dig?

På finansmarknaderna så definieras begreppet volatilitet med hur snabbt priset på en tillgång stiger eller faller sett ur ett visst perspektiv. Det mäts ofta genom att man tittar på standardavvikelsen på årlig avkastning under en viss tidsperiod. Grunden i volatilitet är dock hur riskabel en viss investering är. Enkelt sett så om volatiliteten är hög så är handelsrisken hög och vice versa. När man prissätter finansiella tillgångar så kan volatiliteten hjälpa till att uppskatta svängningar över kort tid. Om priset skiftar mycket på kort tid så anses tillgången vara mycket volatil. I den här artikeln så går vi igenom grunderna till begreppet och varför just du ska hålla koll på volatilitet.

Typer av volatilitet

När investerare analyserar finansmarknaderna inför handels beslut så är volatilitet en av faktorerna de tittar på. Det finns två sätt att se på begreppet var och en med sina för- och nackdelar.

Implicerad volatilitet
Begreppet innefattar den uppskattade volatiliteten i en tillgång och är mycket vanligt vid optionshandel. Implicerad volatilitet speglar hur marknaden ser var volatiliteten bör vara i framtiden, men förutspår inte i vilken riktning tillgångens pris kommer röra sig. Generellt sett så stiger en tillgångs implicerad volatilitet på en björnig marknad eftersom de flesta investerare förutspår att priset kommer fortsätta att falla över tid. Den minskar på en tjurig marknad eftersom handlare tror att priset kommer att stiga över tid. Man ser det på det här sättet eftersom man anser att björniga marknader är betydligt mer riskabla än tjuriga marknader. Implicerad volatilitet är ett av mätinstrumenten som handlare använder för att uppskatta framtida svängningar på en tillgångspris.
Realiserad / Historisk volatilitet
Realiserad volatilitet är också känd som historisk volatilitet är ett sätt att statistiskt sett mäta hur avkastningen på en viss tillgång eller marknadsindex är spritt när man analyserar det över en viss tidsperiod. Normalt sett så mäts historisk volatilitet genom att man skapar en genomsnittlig avvikelse av ett finansiellt instrument med dess genomsnittliga pris över en viss tidsperiod. Standardavvikelse tenderar att vara det vanligaste sättet att mäta realiserad volatilitet, även fast det finns andra metoder. Riskabel säkerhet är ett som har ett högt historiskt volatilitetsvärde inom vissa affärer. Dock är det inte alltid en negativ faktor eftersom både björniga och tjuriga marknader kan vara riskabla. Enkelt sett kan man sammanfatta det som att historisk volatilitet tittar tillbaka och realiserad volatilitet tittar framåt och definierar det relativa värdet av tillgångars priser.Om dessa två metriker visar liknande värden så anses tillgången vara rättvist prissatt enligt historiska normer. Av denna anledning så tittar handlare på avvikelser från dessa jämvikter för att se om tillgångarna är under eller övervärderade.

Så här beräknar man volatilitet i finansvärlden

Standard-avvikelse är att sätt som används att statistiskt bestämma spridningsnivån eller variationen runt genomsnittspriset på en finansiell tillgång och detta gör det till ett lämpligt sätt att mäta marknadens volatilitet. Generellt sett så är spridningen skillnaden mellan en tillgångs genomsnittliga värde och dess faktiska värde. Ju högre spridningen eller variationen är, desto högre är standardavvikelsen och vice versa. Analytiker använder ofta standardavvikelse som ett sätt att mäta den förväntade risken och för att bestämma hur omfattande prisrörelsen är.

När man beräknar standardavvikelsen i volatilitet så måste man hämta avvikelse i datapriser på en underliggande tillgång. Standardavvikelsen är roten ur skillnaden. För att illustrera detta så antar vi att priset på en underliggande tillgång har gått från $1 till $10 i 10 handelsperioder. Standardavvikelsen kommer vi få fram på följande sätt:

 1. Beräkna medeltalet för de närmaste 10 handelsdagarna. Detta gör du genom att addera priserna ($1, $2….till $10) och sedan dividera det med 10 (id et här fallet det totala antalet priser). Summan 55 dividerat med 10 blir $5,5.
 2. Bestäm avvikelsen från medeltalet vid varje period. Detta är skillnaden mellan stängningspriset och medeltalet. Till exempel om priset $7 på den sjunde dagen avviker från $5,5 medeltalet med 2,5.
 3. Ta roten ur avvikelsen för varje period. Samtliga perioder med negativa avvikelser kommer tas bort genom att de tas roten ur.
 4. Summera avvikelsen som du gjort roten ur på. Vårt exempel visar att summan är $82,5
 5. Dividera summan med antalet perioder, id et här fallet, 10 st. Detta kommer leda dig till summan $8,25.
 6. Standardavvikelsen är roten ur det här talet. I det här fallet så är standardavvikelsen $2,75 vilket återspeglar att värdena är utspridda runt genomsnittspriset. Detta ger handlarna insikt om hur långt tillgångens pris kommer avvika från genomsnittet.

Som beräkningen ovan visar så antar standardavvikelse som en beräkning av risk att data följer en normal fördelning eller det som kallas för en klockkurva. I ett sådant här scenario som ovan så kommer 68 % av datan att hamna inom en standardavvikelse; 95 % inom två st och 99,7 % inom tre. Dock finns det några få begränsningar i användningen av standardavvikelse i mätningen av volatilitet.

Till att börja med så är varken priser eller avkastning samma och de kan lätt skjutas i sank av prisstegringar. Detta innebär att standardavvikelsen i sig själv kan erfara svängningar beroende på tidsperioden man tar i beaktande när man gör beräkningen.

Vidare så finns det också beta (β) metoden som används för att mäta eller beräkna volatilitet. Med den här metoden så mäts den underliggande tillgångens volatilitet mot andra relaterade tillgångar. Om vi tar till exempel Apple aktien så kan dess volatilitet mätas mot andra generella aktier inom teknologisektorn eller till och med vara en måttstock för ett helt index. Lär dig mer om hur man utvärderar volatilitet och hur man beräknar det med vår guide till riskhantering.

Vilken betydelse har volatilitet?

Volatilitet påverkar handlarens sentiment
Att analysera marknadens sentiment är en av grundstenarna i finansiell dataanalys. Tillgångarnas priser går normalt sett upp och ner dagligen, vilket är en naturlig effekt av det stokastiska beteendet på finansmarknaden. Trots dessa prisrörelser så riskerar hundratals miljoner handlare sina pengar på finansmarknaden för att kunna tjäna pengar. Volatiliteten påverkar handlarnas beteende genom att hög volatilitet ofta leder till chansen till stora vinster eller förluster och dessutom mer osäkerhet. Beroende på din riskprofil så kommer du välja att handla när det är hög eller låg volatilitet på marknaden.
Hur påverkar volatilitet handelskostnaderna?
Volatilitet är ett faktum i branschen och den är som nämnts ovan en kännbar faktor i handlares riskbeteende när de handlar. På CFD marknader som t.ex. Forex, så har hög volatilitet lett till att spridningen på de underliggande tillgångarna breddar sig. Detta kan direkt påverka den generella vinstpotentialen eller investeringsmålen. Detta marker vi särskilt när volatiliteten blir högre inför stora ekonomiska händelser och nyheter. När det gäller optionshandel så har hög volatilitet lett till ökade premier på grund av att en tillgång med hög volatilitet anses ha högre chans att nå det relevanta strike-priset och därmed så förfaller pengarna. Volatiliteten kan också påverka beslut om hur du fördelar ditt kapital och din portfölj. Normalt sett så kommer mindre volatila tillgångar dominera din portfölj eftersom volatila tillgångar kan ge en snedvriden bild av hur din portfölj presterar.

Ta reda på hur du öppnar ett handelskonto på 1 min

Indikatorer för volatilitet

Du kan faktiskt spåra volatiliteten på marknaden för att bestämma när de optimala in- och utgångspunkterna är på marknaderna. Detta kan du göra med följande verktyg:

 • VIX (CBOE Volatilitet Index),
 • ATR (genomsnittligt verkligt spann),
 • och med Bollinger Bands.

Ticker-symbolen VIX är namnet på CBOE (Chicago Board Options Exchange) Volatilitetsindex kallas också för rädslansindex eller skräckmätare. Detta index mäter aktiemarknadens förväntningar på volatilitet baserat på S&P 500 indexalternativ. Generellt sett kan du säga att VIX-värden är i dess “lägre tonår” och detta innebär att det är låg volatilitet, medan en högre volatilitet är ett värde på 30 eller mer.

ATR-indikatorn skapades av J. Welles Wilder Jr. och står på engelska för average true range indicator. Detta kan appliceras på varje Forex-par, ETF, aktie, råvara eller terminskontrakt. Den här indikatorn räknar fram det “verkliga spannet” och skapar ATR som en 14- exponential moving average (EMA) på det verkliga spannet För att räkna fram detta så tar man det högsta värdet som genereras av en av tre följande ekvationer:

 • True range = Gårdagens stängning minus dagens lägsta.
 • True range = Dagens högsta minus dagens lägsta
 • True range = Dagens högsta minus gårdagens stängning

Låga värden från ATR indikerar en ranging marknad med låg volatilitet och vice versa. Bollinger Bands, är också en bra indikator att spåra volatilitet på marknaderna och kan appliceras på vilken råvara eller aktiegraf som helst. Den består av 2 band eller linjer som är 2 standardavvikelser över och under en 20-dagars moving average. 20-dagars MA ser ut som en linje mellan två band. Med ökande volatilitet så kommer banden att breddas och i perioder med låg volatilitet kommer utrymmet mellan banden bli snävare.

Derviata baserad på volatilitet

Förutom investeringar i aktier, valutor eller råvaror så väljer en del handlare att investera i volatiliteten själv via ett antal derivata instrument. Dessa inkluderar ETNs som liknar ETF:er men är i själva verket osäkrade skuldsedlar. En av dessa derivat är VIX som är tickersymbolen för Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index. Detta index innefattar en beräkning för hur mycket handlare är villiga att investera i att köpa eller sälja S&P 500 index optioner. De största och populäraste VIX-relaterade investeringarna är iPath S&P 500 VIX korttids-futurers ETN (VXX), vilka har långa positioner på terminer

Om du vill handla på finansmarknadens volatilitet eller använda det som en hedge så är VIX-relaterade ETNs godkända instrument.

Vanliga frågor och svar om volatilitet

 • Hur kan jag handla med volatilitet?

  Du har flera olika alternativ om du vill handla på volatila marknader, men en av de vanligaste metoden kallas på engelska för straddle method. Den här strategin går ut på att använda väntande ordrar för att utnyttja volatiliteten som ofta följer på nyhetsreleaser som t.ex. vinstrapporter eller kvartalsrapporter från olika bolag. En handlare placerar då en väntande lång och en väntande kort på vardera sidan om ett bekräftat pris före en väntad nyhetshändelse. Detta gör att handlaren kan fånga resultatet på tillgången oavsett i vilken riktning det rör sig.

   
 • Vad orsakar marknadens volatilitet?

  Det finns olika teorier kring detta och det är troligt att några av dem har ett korn eller två av sanning i sig. Det har visat sig att ekonomiska händelser och nyheter skapar volatilitet. Dock så kommer volatiliteten i sig av att handlare säljer och automatiserade handelsbottar. Vissa hävdar att volatilitet skapar psykologiska effekter på marknaden och att även volatiliteten orsakar handlarna ett skifte i handlarnas känslor.

   
 • Är det möjligt att tjäna på marknadens volatilitet?

  Du som handlare vet säkert att du kan tjäna på vilken marknad som helst om du bara vet hur. Erfarna handlare vet att det finns ett antal olika strategier som du kan använda för att ge dig bra avkastning under perioder med hög eller låg volatilitet. Ett sätt är att vara försiktig och börja i liten skala eftersom volatilitet kan skapa stora svängningar på marknaden. Därför är det bra att inte vara övermodig och vara villig att snabbt anpassa sig till hur det ser ut på marknaden.

   

Sammanfattning

Även fast vissa anser att volatilitet är något negativt på marknaden så kan det faktiskt öka dina vinster på kort sikt om du förutspår marknaden rätt. Kryptovalutor som t.ex. Bitcoin och Ethereum, är extremt volatila, men de gör dem också så otroligt lönsamma de senaste åren. Så fort du förstår hur volatilitet fungerar så kan du dra nytta från prisrörelserna.

Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare