Ett lands ekonomiska styrka och tillväxtpotential baseras på deras effektivitet när det gäller internationell handel, vilken mäts i balansen mellan exportvärdena och importverksamheten.  

Vad är handelsbalans?

Handelsbalansen (HB) är skillnaden mellan det totala värdet av exporten och importen i ett land inom en viss tidsram. Den kallas också för kommersiell-balans eller nettoexport (NX). Handelsbalansen visar om landet har uppnått målet att sälja lokalproducerade varor och tjänster till utlandet (export) mer än man köpte varor från utlandet (import) inom tidsramen. Därmed kan HB anses vara en ekonomisk indikator inom landets internationella handel och en viktig parameter att beakta när man utvärderar ekonomisk tillväxt. När det totala värdet på exporten är högre än importen så är handelsbalansen positive och det skapar ett handelsöverskott. Detta innebär att landet tjänade pengar på internationell handel. Den här vinsten kan landets regering använda i sin budget. 

När det totala värdet på exporten är lägre än importen så är handelsbalansen negativ och detta leder till ett handelsunderskott. Detta innebär att landet spenderar mer än det drar in på den globala arenan. Detta kan leda till att staten måste höja skatten eller låna pengar från t.ex. IMF, Internationella Valutafonden för att täcka upp budgetunderskottet. HB är den största delen av Betalningsbalansen, som är en förteckning på landets internationella finansiella verksamhet. Den innefattar det nuvarande kontot (internationella handelstransaktioner), vilket i sin tur inkluderar HB och kapitalkontot (internationella investeringstransaktioner). Betalningsbalansen är summan av alla inkommande och utgående transaktioner mellan ett lands ekonomiska enheter och resten av världen. Teoretiskt sett ska dessa två konto balansera varandra och ge en nollsumma betalningsbalans. Men på grund av olika ekonomiska policys och svängningar i utländska växelkurser så finns det avvikelser.

Innehåll i handelsbalansen

Ekonomiprodukter som innefattas i beräkningen i handelsbalansen kategoriseras som varor eller tjänster och deras priser har en direkt påverkan på export och importvärdena. Varor är mätbara produkter som tillverkas lokalt och kan vara alltifrån livsmedel och läkemedel till fordon och energi. Tjänster är mänsklig interaktion och innebär att man erbjuder stöd eller att man tar ansvar för att utföra en tjänst.  Detta kan vara alltifrån nöjen och utbildning till försäljning och hälso- och sjukvård.  

Priset på varor och tjänster beror initialt på produktionskostnaderna som råvaror, lager, transport och personal. Till exempel så kan prissvängningar på råolja leda till att tillverkare av oljebaserade produkter justerar sina priser för att bättre anpassa sig till förändringarna. Vinstmarginalerna för tillverkaren läggs sedan till i enlighet med den lokala tillgången och efterfrågan. Volymer på tillgång och efterfrågan kan ändras från säsong till säsong och påverkas starkt av ekonomiska och fiskala villkor som t.ex. inflation och skatter.

Utländsk efterfrågan är den sista delen i hur priserna bestäms. I synnerhet om den utländska valutan är mer värd än den lokala valutan så kommer företag att föredra att exportera sina produkter och därmed tjäna mer pengar. Så länge som köpare alltid kan hittas så kommer exportpriserna att stiga. Å andra sidan så kommer en bransch med ett överskott på efterfrågan uppmuntra företag att importera sina produkter i synnerhet från låg-löneländer för att öka värdet på importerna. Till slut kommer de nominella priserna på den inhemska marknaden att sjunka och därmed minska värdet på exporten.

Hur beräknar man handelsbalansen?

Handelsbalansformeln ser du nedan:

HB (handelsbalans) = X (totala exportvärdet) – M (totala importvärdet)

Beräkningen kan skilja sig åt mellan länder. Till exempel så inkluderar den huvudsakliga handelsbalansrapporten i Eurozonen och Frankrike bara varor och inte tjänster. Den franska handelsbalansen för tjänster räknas fram separat och de två kategorierna läggs samman i en annan rapport.

Hur påverkar handelsbalansen ekonomin?

Handelsbalansen avslöjar om ett land genererar extra resurser utanför sin lokala kapacitet för att skapa värde. Som en stor indiktator på potentiell ekonomisk tillväxt och en väsentlig del av Bruttonationalprodukten (BNP) så övervakas HB talet noga av regeringar och centralbanker för att kunna justera sina policys. Handelsöverskott ökar vanligtvis BNP, medan ett handelsunderskott försvagar det. Även fast många länder strävar efter att ha en positiv handelsbalans, överskott eller underskott innebär inte alltid per automatik ekonomisk styrka eller svaghet. GB-talet bör tolkas i samma sammanhang som landets nuvarande ekonomiska situation, ekonomiska policys och affärscykler.

Tillväxtstrategier som bygger på export och efterfrågan

När det blir ekonomisk recession så kan regeringen införa en expansiv ekonomisk policy för att stimulera ekonomin med en exportbaserad tillväxtstrategi. Målet är att få in utländska resurser genom att öka volymen av utländska försäljning. Ett handelsöverskott skulle vara målet med detta och ett handelsunderskott ett misslyckande. Men om ekonomin redan växer så kan en policy om ekonomisk sammandragning användas för att hålla inflationen i schack med tillväxt som bygger på efterfrågan. Genom att importera mer utländska varor och tjänster så kan man uppmuntra konkurrens i den inhemska ekonomin. Ett hälsosamt resultat av detta borde vara ett handelsunderskott, medan ett handelsöverskott skulle känneteckna ineffektivitet på importverksamheten.

Handelskrig

Även fast ekonomisk hälsa och tillväxt är viktiga så finns det andra faktorer som kan leda länderna bort från deras egna ekonomiska policys. Handelskriget mellan världens största konsument och världens största producent- USA och Kina är ett bra exempel på detta. USA har ett stort handelsunderskott med Kina som var uppskattat till mer än $375 miljarder år 2018. Följaktligen så anklagade president Donald Trump, Kina för att ha brutit mot internationella handelspraxis via manipulation av valutan, intellektuell stöld och begränsad tillgång till marknaden. Kina kontrade dessa anklagelser genom att föreslå att Trump försökte förhindra Kina att bli en ekonomisk stormakt. Som ett resultat av detta så började handelskriget när Trump införde tullar på 25 % på flera kinesiska varor. Detta eskalerade ännu mer när fler kinesiska varor belades med importtullar. När man ser att USA intar en tillväxtstrategi som är byggd på efterfrågan så blir importen dyrare och svårare så är det inte svårt at tundra varför de gjorde så eftersom det motverkar deras ekonomiska policy. När importen minskar så minskar även handelsunderskottet i USA och får USD att tappa i värde mot andra valutor.

Handelsbalans som en ekonomisk indikator

Handelsbalansen är en laggande ekonomisk indikator som övervakar handelsverksamheten som redan har hänt. Det finns några aspekter som kan påverka handelsbalansen: 

 • Stora inhemska industrier och dess interna villkor som t.ex. tillgång och efterfrågan
 • Kostnaden för råvaror och andra varor
 • Svängningar i valutakurser
 • Handelspolicys, skatter, regleringar och begränsningar
 • Internationella relationer med stora handelspartners
 • Tullkontroller

På finansmarknaderna så används HB som en ekonomisk indikator på landets ekonomiska hälsa och närheten till ekonomiska policymål. Handlare följer HB-rapporter för att mäta ett lands internationella handelsprestanda och för att se om tillväxtpotentialen håller på att uppnås och expanderas. Den anses vara en stark förutsägare om BNP och en regerings framtida fiskala policys.

Hur handlar du med handelsbalansrapporter?

Handelsbalansen är en stor del av nyhetshandelsstrategier. Rapportens effekt på valutans värde beror till stor del på ekonomiska policys och marknadens sentiment.
En ökning i handelsöverskottet i en exportledd ekonomi skulle påverka valutan positivt, medan i en efterfrågans ledd ekonomi så skulle marknaderna leta efter ett stigande handelsunderskott. Omfattningen på prisrörelserna beror på hur mycket de faktiska talen avviker från analytikernas prognoser och de föregående resultaten. Om de rapporterade talen är betydligt bättre eller sämre än de föregående siffrorna så kan valutan känna av omfattande volatilitet och skapa flera möjligheter med hög vinst/risk.

Låt oss anta att den amerikanska rapporten för handelsbalansen är på väg att släppas och att analytikerna spar en positiv förändring från föregående månads -$50 miljarder underskott till ett underskott på -$49 miljarder den här månaden. Eftersom USA har antagit en tillväxt byggd på efterfrågan så kan en minskning av handelsunderskottet tolkas som att dollarn inte prestare lika bra som väntat och det får till följden att den tappar i värde. En nedåtgående trend i handelsunderskottet de senaste månaderna kan indikera en ekonomisk recession och den amerikanska regeringen kan besluta om att stimulera ekonomin genom att minska lokala investeringar och uppmuntra importen. Likaså kan U.S. Federal Reserve höja räntorna för att öka värdet på USD för att i sin tur förbättra värdet på valutan och öka dess köpkraft på utländska produkter och därmed göra importen mer livskraftig.

Nyckel-handelsbalansrapporter från hela världen

Varje stor ekonomi i världen publicerar en rapport om dess handelsbalans för att informera allmänheten om dess utländska inkomster och utgifter. Informationen kan skilja sig åt beroende på land eftersom visa länder enbart redovisar varor, medan andra visar på både varor och tjänster.

USA

 • Region: Nordamerika
 • Releasedatum: Månadsvis, kvartalsvis, årligen
 • Utfärdande organ: U.S. Bureau of Economic Analysis
 • Påverkade tillgångar: USD; Amerikanska aktier och obligationer; US30, US500, US_TECH100; USD-handlade råvaror

EU

 • Region: Europa
 • Releasedatum: Månadsvis, kvartalsvis, årligen
 • Utfärdande organ: Eurostat
 • Påverkade tillgångar: EUR; EuroStoxx50; DAX 30, CAC 40; statliga obligationer för EU-medlemmar
 • Storbritannien
 • Region: Europa
 • Releasedatum: Månadsvis, kvartalsvis, årligen
 • Utfärdande organ: National Statistics
 • Påverkade tillgångar: GBP, EUR; brittiska aktier; FTSE 100; UK Gilts

Kanada

 • Region: Nordamerika
 • Releasedatum: Månadsvis, kvartalsvis, årligen
 • Utfärdande organ: Statistics Canada
 • Påverkade tillgångar: CAD; Kanadensiska aktier; S&P/TSX; Obligationer du kan köpa i Kanada; Råolja

Japan

 • Region: Asien
 • Releasedatum: Månadsvis, kvartalsvis, årligen
 • Utfärdande organ: The Statistics Bureau of Japan
 • Påverkade tillgångar JPY; japanska aktier; Nikkei 225; Japanska statsobligationer

Kina

 • Region: Asien
 • Releasedatum: Månadsvis, kvartalsvis, årligen
 • Utfärdande organ: National Bureau of Statistics
 • Påverkade tillgångar: CNY, AUD, NZD; kinesiska aktier; China A50 ; Kinesiska statsobligationer.

Australien

 • Region: Oceanien, Asien
 • Releasedatum: Månadsvis, kvartalsvis, årligen
 • Utfärdande organ: Australian Bureau of Statistics
 • Påverkade tillgångar: AUD, NZD; australiensiska och nya zealändska aktier och obligationer; ASX 200 index

Förbered dig för handelsbalansrapporter med AvaTrade

Varje månad så släpps det många rapporter om handelsbalans över hela världen. De informerar marknaderna inte bara om ett lands internationella handelsprestanda, men också den ändrande dynamiken i den globala ekonomin. Trots allt så innebär att ett lands import det andra landets export. Naturligtvis så skapar HB-rapporter stark volatilitet i visa tillgångar. AvaTrade erbjuder gräddan av handelsverktygen för att bäst identifiera tillgångar att handla på, medan du hanterar riskerna. 

 • När sker nästa HB release? 
  Kolla in AvaTrades omfattande ekonomikalender för att se detta och mycket mera. Glöm inte att synka din egen kalender med detta.
 • Vad ska jag handla på med HB?
  Varje lands index, valuta och aktier kan starkt svänga när en Handelsbalansrapport släpps. Handla på dina favoriter med AvaTrades utmärkta handelsvillkor.
 • Ska jag köpa eller sälja?
  Du kan alltid kolla in den här sidan för att se hur en HB-rapport påverkar ett lands tillgångar. Sedan så kan du öppna köp eller sälj CFD-positioner hos AvaTrade utan att behöva köpa den fysiska tillgången.
 • Hur hanterar jag min risk?
  AvaTrade har utvecklat ett unikt riskhanteringsverktyg som kallas för AvaProtect så du kan hedga HB handelspositioner direkt och skära ner på dina förluster ifall det skulle gå åt skogen.

Nu har du lärt dig vad handelbalans är för något och hur de påverkar ekonomin och finansmarknaderna. Nu är du redo att ta steget att själv omsätta lärdomarna i praktiken och öppna ett eget handelskonto och börja handla!

Vanliga frågor och svar om handelsbalans

 • Varför är det bra med en gynnsam handelsbalans?

  När ett land säljer mer varor än de betalar för dem så sägs det att man har en positive handelsbalans. Detta kan vara bra eftersom staten då får in mer pengar som kan läggas till budgeten. Det är också bra för den inhemska industrin eftersom den då blir utsatt för konkurrens. Vissa länder använder dock protektionism för att upprätthålla en positive handelsbalans. Detta kan ibland leda till att handelspartners gör likadant och till slut kan ett handelskrig bryta ut.

   
 • Varför är handelsunderskott dåligt?

  I visa länder, i synnerhet de som exporterar mycket råvaror så kan det vara svårt att undvika ett handelsunderskott. Dessa länder importerar ofta enorma mängder med konsumtionsvaror, vilket gör det svårt för den inhemska industrin att förbättra sin kunskap när de tillverkar sådana varor. Detta kan göra att landet kan leva på nåder av globala råvarupriser, vilka också kan vara extremt volatila och oförutsägbara. I visa fall har det lett till att landet antagit merkantilism, vilket är en extrem form av nationalism som har som mål att upprätthålla ett handelsöverskott oavsett konsekvenserna för diplomati och internationell handel.

   
 • Hur fungerar handelsbalans som en ekonomisk indikator?

  Handelsbalans har olika grader av effektivitet som ekonomisk indikator och dess nytta är i stort beroende av landet i fråga och dess egna handelspolicys. Den största graden av påverkan handelsbalansen har på Forex-marknaderna är något man vanligtvis kan se i länder med begränsade utländska valutareserver. I dessa länder kan en handelsbalansrapport leda till volatilitet i den egna inhemska valutan. Handelsbalans är också en betydande del av ett lands nuvarande konto och i visa fall så är ett växande kontounderskott en indikation på att handelsunderskottet i landet håller på att bli ohållbar, vilket leder till en devalvering i landets valuta.

   

Ser du en handelsmöjlighet? Öppna ett konto nu!