Vad är riskhantering i finansvärlden?

Riskhantering inom finansvärlden innebär en process där du identifierar utvärderar och lindrar riskerna för en förlust i en investering. Risk för en förlust kommer när marknaden går i motsatt riktning mot vad du trodde att den skulle göra.

Trenderna kapas av investerarens känsla för risk, vilket kan påverkas av flera olika faktorer. Dessa faktorer är främst politiska händelser såsom val, ekonomiska händelser som t.ex. räntekurser eller bolagshändelser som t.ex. nya teknologier.

Betydelsen av riskhantering för handlare

För att kunna minimera våra förluster så måste vi använda riskhantering om marknaden rör sig mot oss efter en händelse. Även fast det är frestande att låta det rulla på som vanligt så bör vi känna till riskerna med alla våra investeringar så vi kan hantera saker och ting när det går dåligt. Alla framgångsrika handlare vet om detta och vet att handel är en komplex process där enbart en omfattande riskhanteringsstrategi när det kommer till forexhandel faktiskt kan ge oss den inkomst som vi eftersträvar.

Handelsplan och riskhantering

Den huvudsakliga skillnaden mellan framgångsrika handlare och de som inte lyckas är kvaliteten på deras forex- handelsplan och riskhanteringsstrategin för Forex. En bra handelsplan inkluderar:

 • Vilka finansiella instrument du fokuserar på, 
 • När du går in och ut ur varje affär, 
 • Var du lägger dina vinst och förlustbegränsningar, 
 • Hur du bestämmer om en möjlighet är bra eller värdelös, 
 • Vad du gör när marknaden går emot dig, 
 • Hur du hanterar dina känslor i relation till handel, 
 • Vilka försiktighetsåtgärder du tar för att hålla dig till den här planen. 

Varför är riskhantering för Forex den viktigaste i långa loppet?

Forex marknader är ofta lockande eftersom det finns så många handelsmöjligheter där du potentiellt kan göra dig en stor hacka snabbt och dessutom kan du också investera stora belopp på en enda position. Dock så inser många handlare att detta inte är hållbart eftersom ett par affärer kan utplåna ditt kapital. Om du däremot implementerar en sund riskhanteringsstrategi så ökar chanson att du behåller vinsten och håller förlusterna på armlängds avstånd.

Hur fungerar riskhantering?

Risk är sannolikheten att investeringens avkastning (ROI) avviker från den förväntade vinsten. Avvikningarna sker på grund av händelser under handeln och varierar i riktning och storlek. En god händelse kan leda till en positiv avvikelse som därmed skapar mer vinst än förväntat, medan en dålig händelse kan ge motsatt förhållande. Varje händelsefaktor påverkar marknaden i begrepp som positionsfrekvens, storlek och riktning och skapar en varians i snabbheten och styrkan i prissvängningarna. Detta kallas också för volatilitet. Vår finansiella kapacitet och psykologiska motståndskraft att klara av hög volatilitet bestämmer vår tolerans för risk. Ju högre vår risktolerans är, desto högre avkastningspotential har vi. Processen att hantera risk innefattar tre viktiga steg: identifiering, utvärdering och lindring. Vi kommer nedan gå in på var och en av dessa begrepp i detalj.

Identifiering: Hur identifierar du finansiella risker?

Att kunna identifiera finansiella risker kräver kunskap om de olika variablerna som spelar in. Huvudsakliga ekonomiska faktorer som t.ex. räntekursbeslut och handelskrig påverkar vanligtvis hela marknaden i alla branscher. Sekundära ekonomiska faktorer som ekonomiska rapporter påverkar självförtroendet hos konsumenter och investerare och skiftar trender på kort och medelkort sikt. Tertiära ekonomiska faktorer som kvartalsrapporter ger information om hur det går för visa branscher. Även om räckvidden för deras påverkan är kortare så kan de skapa enorma rörelser inom visa av dessa branschers tillgångar. All information är heller inte relevant för oss som handlar utan vi bör identifiera de ekonomiska händelser som påverkar oss. Därefter bör vi titta på hur dessa händelser påverkar priser, hur ofta de sker och vilka faktorer som påverkar att de släpps. Allt detta skriver vi in i vår handelsplan. Därefter bör vi sortera vilka händelser som påverkar oss positivt och negativt. Genom att särskilja de riskabla scenarierna så kan vi välja de relaterade signalerna på marknaderna och förbereda oss för de problem som de kan skapa för vår portfölj.

Generellt sett så finns det två typer av risk inom finansvärlden: systematisk risk och systemisk risk. Den första är den inneboende risken i en viss finansiell tillgång eller till och med inom en hel bransch. Den här typen av risk är extern och bortom vår kontroll. Systematisk risk är icke-diversifierbar, och alla finansiella investeringar påverkas av den. Detta innebär att om du har en portfölj med stor och bra spridning så lindrar eller eliminerar detta inte risken. Exempel på denna typ av risk är marknadsrisk, räntekursrisk, inflationsrisk och växelkursrisk.

Flockmentalitet är källan till marknadsrisk. Vi ser den ofta på marknader som kan påverkas av kollektiva känslor eller deltagares instinkter. Detta kallas också för marknadens sentiment.

Handlare eller investerare brukar kopiera eller följa vad deras medhandlare och investerare gör och om marknaderna faller så kan priset på tillgångar som presterar bra också falla eller stagnera. Marknadsrisk är den viktigaste och mest studerade av systematisk risk.

Räntekursrisk sker när räntekursändringar tillkännages. Ändringar i räntekurserna påverkar i stort sett alla typer av finansiella tillgångar, men i synnerhet värdepapper med fast inkomst som obligationer. Obligationer har ofta en speciell relation med räntekursen. Högre kurser sänker deras värde, medan omvänt gäller för lägre räntekurser. Här kan du läsa mer om hur du handlar obligationer hos oss på AvaTrade.

Inflationsrisk sker när inflationen stiger eller faller. Inflationen är den generella prisökningen på produkter på marknaden. Inflationsrisk är en inflytelserik källa för risk för investerare på den fasta inkomstmarknaden. Eftersom avkastningen är fast så påverkar inflationen i slutändan om köpkraften ökar eller minskar. Högre inflation begränsar dragningskraften på avkastningen och vice versa.

Växelkursrisk sker när ett företag är exponerat för Forexändringar. I den globaliserade ekonomin så påverkar den här risken många företag på ett eller annat sätt. Förändringar i forexkurserna påverkar dock bolag som flygbolag, export importföretag såväl som multinationella företag i större utsträckning än andra.

Medan systematisk risk kan sägas vara konventionella risker så är å andra sidan systemiska risker helt okonventionella. Systemiska risker är svårare att bedöma när de kan ske och vilken omfattning de kommer att få. För att förstå systemisk risk så kan du föreställa dig ett finansiellt labb där allt ingår. Systemisk risk är när en liten viktig del går sönder som trigger igång en dominoeffekt i hela labbet. Ett verkligt exempel är Lehman Brothers kraschen 2008 som hade förankringar i hela den globala ekonomin och följderna blev katastrofala.

Eftersom effekterna kan vara fruktansvärda så är lindrandet av systemisk risk en svår utmaning som inte alltid kan göras av investerare. Det krävs att det finns en bra reglering och ett system som kan fånga upp svagheter i tid.

Ta reda på hur du öppnar ett handelskonto på 1 min

Utvärdering: Hur utvärderar du handelsrisker?

Det finns flera metoder du kan använda för att utvärdera olika typer av handelsrisk och vi ska nu förklara hur det går till. De vanligaste riskmetodologierna för utvärdering inkluderar hantering av aktiva och passiva risker. Aktiva risker kommer från din egen handelsstrategi som du har i din portfölj, medan passive risker kommer av utomstående risker utanför din kontroll på marknaden. 

Aktiv Risk och Alfa

Aktiva risker kan förklaras som subjektiv riskexponering och innefattar risker som kommer från din handelsstrategi. Alfa är den aktiva riskproportionen som mäter prestandan av en tillgång mot ett riktmärke under en viss tidsperiod. Noll är grunden och en positiv alfa indikerar en högre avkastningsprocent än riktlinjen, medan det omvända gäller för en negativ alfa. Om vi till exempel beräknar ett alfa för 30 dagar Facebook (NASDAQ: FB) emot och får 3 %, så betyder det att Facebook hade 3 % högre avkastning på investeringar än US_Tech100 under den perioden.

Passiv Risk och Beta

Passiva risker kan förklaras som objektiv riskexponering som kommer från risker från marknadens händelser som är utanför din kontroll. Beta är den passiva riskproportionen som mäter volatiliteten i en tillgång mot en riktlinje under en viss tidsperiod. 1 är grunden och en beta högre än 1 indikerar att tillgångens pris har en högre volatilitet än riktlinjens pris, medan en beta lägre än 1 visar på det omvända. En högre beta skulle indikera att om du investerare i den här aktien så skulle du ha högre avkastningspotential, men också högre risk för förluster än riktlinjen. Detsamma gäller fast omvänt för en lägre beta. Om vi till exempel beräknar betan för Coca-Cola (NYSE: KO) mot Dow 30 (INDEXDJX: DJI) indexet och får fram 1,5, så betyder detta att aktie betan skulle vara 0,5 högre än riktlinjens beta, vilket i sin tur betyder att Coca-Cola priserna är 50 % mer volatila än Dow 30 under samma tidsperiod.

Hur du beräknar Alfa (α) och Beta (ß)

 1. Alpha (α) = Vp – [Vf + ß(Vm – Vf)]
 2. Beta (ß) = Kovarians (Vk, Vm) / Varians (Vm)
 • VpVinst % av portföljen – vinsten i % av portföljen under den valda perioden
 • VmVinst från marknaden – vinsten i % av riktmärket under den valda perioden
 • VfVinst från risk-fri handel – vinsten i % från en investering med minsta möjliga risk
 • VkVinst från kapital – vinsten i % från aktier under den valda perioden

Om vi till exempel vill beräkna vår riskexponering när vi handlar Microsoft-aktier i Q4 och använder NASDAQ 100 indexet som vårt riktmärke. Låt oss då säga att under den här perioden så var, 

 • Vinsten på portföljen (Vp) var 15 %; 
 • Vinsten på NASDAQ 100 index (Vm) var 10 %; 
 • Vinsten på 3-månaders U.S. Treasury Note (Vf) var 1 %; 
 • Vinsten på Microsoft aktierna (Vk) var 12 %. 

Eftersom beta krävs för att beräkna alfa så börjar vi med ß. Låt oss säga att under den givna perioden så var det en pris-korrelation på 0.9 (90 %) mellan Microsoft och NASDAQ 100, och prisskillnaden på NASDAQ är 1.35 %. Vi beräknar kovariansen för aktien och marknaden och sedan dividerar med marknadens vinst och får då ß = 0.67 (67 %). Vidare så använder vi ß för att beräkna alfa. Vi ställer in numren i formeln och får då att α = 7,97 %. Om vi då tolkar att vårt α = 7.97 % och ß = 0.67, så kan vi komma till slutsatsen att inom den givna tidsperioden så presterade Microsoft bättre än riktlinjen på NASDAQ 100 indexet genom att kamma in 7.97% mer risk riskjusterad vinst och upplevde dessutom 33 % mindre volatilitet.

Prakisk tillämpning av alfa och beta

När vi beräknar alfa och beta-värden så gör vi det med historiska prestanda för en finansiell tillgång och riktlinje inom en viss tidsperiod. Därefter så använder vi den här informationen för att förutspå en liknande aktiv och passiv riskexponering inom en liknande tidsperiod i framtiden. Låt oss säga att Apple lanserade en ny modell av iPhone och vi vill veta hur Apples aktie kommer reagera de närmaste tre månaderna. Vi analyserar då prestandan över 3 månader från den föregående lanseringen av den förra modellen för att uppskatta riskexponeringen av att handla Apple-aktier de kommande 3 månaderna. Vi använder då NASDAQ-100 indexet som ett riktmärke och beräknar alfa och beta-värdena. Alfa och beta-värdena i 3-månaders perioden efter den förra lanseringen kommer berätta för oss om de aktiva och passive riskerna för de kommande 3 månaderna. Det finns dock flera olika sätt som vi kan förbättra vår alfa och beta riskanalys: att ta flera genomsnittliga tidsramar, att skapa ett förtroendeintervall och genom att använda flera olika riktlinjer.

Multipla tidsramar

Exemplet ovan använder bara den föregående produktlanseringen och för att förbättra vår uppskattning så kan vi använda de tre senaste lanseringarna. Vi måste först beräkna alfa och beta för var och en av dessa. Därefter så hittar vi den genomsnittliga alfan och betan. Vi måste dock ta in i vår beräkning att varje period kanske hade olika förutsättningar på marknaden. Analytiker använder ofta viktade alfa och beta beräkningar genom att ge olika vikter till varje tidsperiod med focus på den som är nyast.

Säkerhets-intervall

Vi kan förbättra flera tidsramar genom att beräkna standardavvikelsen (engelskans SD) för alfa och betavärdena och därigenom skapa ett säkerhetsintervall. Vi kan därmed med 67 % säkerhet föreslå att resultatet kommer ligga mellan en negativ SD och en positiv SD. Vidare så kan vi även föreslå att med 95 % säkerhet att resultatet kommer vara inom två negativa SD och två positiva SD. Om vi till exempel beräknade alfans genomsnitt till 4 % och standardavvikelsen till 0.5%, så kan vi förutspå med 67 % säkerhet att alfavärdet de kommande tre månaderna kommer vara mellan 3.5 % och 4.5 %, och med 95 % säkerhet att det kommer vara mellan 3 % och 5 %.

Lindring: Riskhanteringsstrategier

Nu när vi vet hur vi kan identifiera och utvärdera risker som sker i vår handelsstrategi och de passiva risker som uppstår på grund av marknadens villkor, så kan vi använda dessa synsätt för att mildra risken enligt visa tekniker. Dessa tekniker är:  budget-baserade tekniker, portföljspridning och hedgingstrategier.

Budget-baserade inställningar till riskhantering

Budget-baserad inställning innefattar penninghanterings-strategier. Enligt våra källor, hävstång och handelsmål så skräddarsyr vi en guide till kapitaldistribution som går igenom hur vi finansierar alla våra investeringar. Denna inkluderar P/L förhållande, prismål, och exitstrategier för investering. Du kan också använda vår handelsminiräknare för att kunna räkna fram det möjliga utfallet för en affär innan du går in på den.   

 • Positionering
  Positionering innebär det förhållande en enda position har i förhållande till det totala kapitalet. Framgångsrika handlare använder 1 % regeln, som föreslår at ten position aldrig bör överstiga 1 % av ditt totala kapital. Om du till exempel har $10,000 i kapital, så bör marginalen aldrig överstiga $100 på en position. Återstående kapital tjänar som en buffert mot flytande vinster och förluster (P/L) och skyddar dig mot att gå bankrutt. Varje tillgång har olika riskfaktorer och volatilitetsnivåer och det innebär att du behöver förändra din positioneringsstrategi och använda olika storlekar på dina positioner så att det skapas en balans mellan investeringen och risken.
 • P/L förhållande
  P/L förhållandet syftar på vinstförhållandet av dina stängda positioner. Ett högt P/L förhållande innebär inte alltid att portföljen går med vinst eftersom din framgång beror på faktiska vinster. För att kunna förstå P/L förhållandet så bör vi skapa en vinst/risk förhållande som på engelska förkortas med RRR. Om RRR till exempel är 3:1 så behöver vi ett vinstförhållande på 25 %. Om det ligger på 1:1 så behöver vi 50 %. Det finns flera online verktyg att beräkna P/L förhållandet baserade på RRR.
 • Prismål
  Genom att känna till när du ska avsluta en position är lika viktigt som när du bör gå in på den och detta är också en av de mest grundläggande riskkontrollstrategierna. Genom att hålla en vinnande position öppen att ackumulera vinster kan öppna upp för att marknaden svänger i motsatt riktning som eliminerar alla vinster.

På samma sätt så kan du förlora allt om du håller en förlorande position öppen med förhoppningen om att marknaden ska vända. En Forex-riskhanteringsstretegi är därmed helt avgörande att ha när du öppnar en position. Vi specifierar i förväg prismålen och ställer in take profit och stop-loss ordrar för att automatiskt stänga positionen när den når målet. Det finns flera tekniska indikatorer du kan använda för att identifiera prismålen:

 • Support och Resistens (S&R)är föregående prisnivåer som tillgången kämpade med att gå vidare från. En support-nivå är under det nuvarande priset, medan en resistensnivå är ovanför det. På långa positioner så används resistensnivåer i take profit ordrar medan supportnivåer används i stopp-loss ordrar. Användningen är omvänd i korta positioner. Vi väljer helt enkelt den nivå enligt vår RRR och marknadens volatilitet.
 • Flytande genomsnitt (MA) är tekniska indikatorer som representerar medianen av dåtida priser. Till exempel så beräknar en 15-dagars MA det genomsnittliga priset för de senaste 15 dagarna.  De flesta handlare använder 15, 30, 50, och 100-dags MAs, beroende på deras handelsstrategi för att identifiera när priset faller tillbaka från en topp. MA-linjer används vanligen när tillgångens pris backar tillbaka från en intradags högsta eller lägsta. Denna tillbakagång skulle då vara ändringen och förstärkningsrörelsen och MA-linjen skulle indikera att nästa prismål skulle vara där rörelsen förväntas att nå. Så fort den når målet så kan den stänga tidsramen bortom MA-linjen och skapa en ny trend i den riktningen. Om den dock bara bryts och går tillbaka så kan den ursprungliga trenden fortsätta.
 • Pivot Point (PP) är genomsnittet av högsta, lägsta och stängningspriserna i en tidsram, Marknaden är tjurig när priset är ovanför pivoten och björnig när priset är under. PP används tillsammans med S&R. Inom trend-tillbakagångar så skulle det indikera en ändring i sentimentet om det går bortom PP och nästa S&R kan bli testad.
 • Average True Range (ATR) är en indikator för volatilitet som reflekterar hastigheten på prissvängningarna. ATR beräknar ett genomsnitt på 14-dagar av prisvolatiliteten genom att summera högsta-lägsta (eller gårdagens stängningspris om det var mer extremt på det högsta eller lägsta sidan) skillnaderna de föregående 13 dagarna och lägger till nuvarande intradags högsta-lägsta skillnad för att till slut dividera det med 14. Resultatet indikerar hur mycket tillgångens pris rör sig på en daglig basis. Handlare jämför ATR mot det nuvarande intradags högsta-lägsta skillnaden för att förstå om priset rörde sig mer eller mindre än genomsnittet. Om priset rörde sig mer än genomsnittet så kan det innebära en daglig mättnad; om det rörde sig mindre så kan det finnas utrymme för rörelse. ATR är särskilt användbart när det gäller stopp-loss ordrar eftersom det hjälper att uppskatta utsträckningen av prisrörelser vid en negativ marknadshändelse.

Spridning av portföljen

Spridning av portföljen är “inte att lägga alla ägg i samma korg”, men mer att välja mindre korrelerade tillgångar.  Om samma faktorer påverkar två tillgångar så rör det sig samtidigt och har en hög korrelation; om inte, så rör de sig inte tillsammans och har således ingen korrelation. En korrelation kan vara positiv eller negativ. En positive korrelation är när priserna rör sig i samma riktning medan för en negativ korrelation så rör de sig i motsatt riktning. Om vi tar följande exempel, att när USD ökar efter en ekonomisk rapport:

 • Positivt korrelerade tillgångar, som USD/JPY och USD/CHF, båda ökar. När marknaden rör sig till vår fördel så sker det en markant ackumulering av vinster från positivt korrelerade tillgångar. Från det omvända hållet kan det också ske omfattande förluster. Detta är alltså en hög risk exponering och analytiker föreslår ofta att man helt enkelt struntar i positivt korrelerade investeringar helt.
 • Negativt korrelerade tillgångar, som USD/JPY och EUR/USD, rör sig i motsatta riktningar. Om vi öppnar bara långa eller korta positioner så balanserar negativt korrelerade tillgångar ut varandra och avkastningen planar till slut ut. Dina ev. vinster skulle bli minimala och dessutom ätas upp av handelsavgifter.
 • Inga eller låg korrelations-tillgångar, som USD/JPY och Gazprom, har ingen priskorrelation. Det ryska bolaget Gazprom skulle vara fortsatt opåverkat. Vinster och förluster skulle vara oberoende av varandra och risken skulle vara markant fördelad. Därmed skulle en enda faktor kunna skapa omfattande risk för portföljen.

Hedging

Hedging är en metod för riskhantering. Den innebär att när du öppnar en handelsposition så kommer du samtidigt öppna en annan position med samma tillgång i motsatt riktning av din investering. Om din huvudsakliga position skulle förlora så kan din andra position tjäna igen pengarna och täcka upp för förlusten AvaTrades Call och Put optionshandel, som reserverar strike priset under tiden och som gör det möjligt för dig att lämna positionen från det priset innan förfallodatum används ofta som en hedging-strategi för att minimera kostnaden för en alternativ position. ASvaTrades innovative verktyg- AvaProtect inom den mobila handelsappen AvaTradeGO använder i synnerhet den här linjen för att hantera din risk. Lätt som en plätt eller hur? När du handlar med AvaTradeGO så kan du använda AvaProtect funktionen för att öppna en option i motsatt riktning samtidigt som du genomför affären. Den här unika funktionen förenklar riskhanteringen för dig.

10 regler för riskhantering

Riskhantering är den viktigaste delen i varje handelsplan. Vid sidan av de matematiska och strategiska metodologierna som du kan använda så finns det flera försiktighetsmått som du kan ta som handlare inför de beslut du kommer att fatta.

 • Riskera aldrig mer än du har råd att förlora.
 • Glöm aldrig regel nr 1
 • Håll dig till din handelsplan.
 • Beakta kostnaderna som spreads, rollover/swap och provisioner 
 • Begränsa marginalanvändande och spåra tillgänglig marginal för att undvika marginal calls.
 • Använd alltid Take Profit och Stopp Loss ordrar
 • Lämna aldrig dina positioner obevakade.
 • Spela in din prestation och förändra där det är nödvändigt.
 • Undvik perioder med hög volatilitet som releaser för ekonomiska nyheter. 
 • Undvik att fatta emotionella beslut när du handlar. 

Hur du tillämpar riskhanteringsstrategi

Nu är det dags att kolla in fördelarna med riskhantering och det är ju så klart vinst! När vi äntligen lärt oss hur finansiell riskhantering fungerar och vad det är samt hur vi kan förbättra våra vinster och framgången genom att hantera risken så då kan vi handla med självförtroende. Applicera vad du lärt dig i praktiken och sedan är det bara för dig att se hur din portfölj blir mer hållbar och förhoppningsvis mer framgångsrik. Börja redan idag med att använda funktionerna inom AvaProtect och se fördelarna options-baserad riskhantering, kolla in vårt risk-fria demo-konto (kallas också för pappershandels-konto) för att se effektiviteten av handelsplanen i praktiken.

Vanliga frågor och svar om riskhanteringsstrategi

 • Vilka strategier för riskhantering finns det för handlare?

  Riskhantering är en metodologi som handlare kan använda för att minimera sina förluster och för att behålla så mycket kapital som möjligt när marknaden svänger neråt. Det finns egentligen sex st grundstrategier för riskhantering och dessa är: 1. Planera dina affärer, 2. Använd 1% regeln, 3. Använd stopp-loss och take profit ordrar, 4. Ställ in stop-loss punkter, 5. Beräkna förväntad avkastning och slutligen 6. Diversifiera och hedga öppna positioner.

   
 • Vad är 1 % regeln inom riskhantering?

  Regeln definierar den maximala risken som är tillåten per affär. Den är också känd som risk-per-affär och är en av de strategier som används för att skydda mot omfattande förluster. Som du säkert gissat så innebär 1 % regeln att inte mer än 1 % av ditt kapital får riskeras per affär. Så om du har $10,000 på ditt konto så kan du inte riskera mer än $100 per affär.

   
 • Vilken strategi är bäst inom riskhantering?

  När det kommer till riskhantering så finns det fyra st grundstrategier som du kan använda:
  1. Undvik risken.
  2. Reducera risken.
  3. Flytta över risken.
  4. Acceptera risken.
  Om du fortfarande vill handla och kunna tjäna pengar så är onekligen nummer 2 den bästa- reducera den. Om du helt vill undvika risk så bör du sluta handla och om du istället accepterar det så är du betydligt mer utsatt att dra på dig enorma förluster. Överföring kan visserligen fungera, men det är bara i teorin som det kan gå, för vem skulle vilja ta över din handelsrisk?

   

Handla på 1 min ✓ Noll dolda avgifter ✓ EU reglerad mäklare