Användarvillkor

AvaTrade har glädjen att förse dig med information, innehåll, verktyg. produkter och service på alla avatrade.com. Dessa användarvillkor innehåller också viktiga upplysningar och information relaterat till vissa produkter och tjänster. Din användning av avatrade.com är föremål för dessa användarvillkor.


Dessa villkor för användning är ett bindande avtal mellan dig och avatrade.com. Din tillgång till och användning av avatrade.com utgör ditt godkännande av dessa villkor och annan juridisk notis och uttalande som finns på avatrade.com AvaTrade kan ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Din fortsatta användning av avatrade.com utgör ditt godkännande av dessa ändrade villkor.


När du öppnar denna sida, kontrollera att inte produkt servicen strider mot regleringen i ditt land innan du använder instrument eller tjänster på vår webbsida. Vår tjänst är bara tillgänglig om det är tillåtet i ditt land.


INFORMATION PÅ avatrade.com

a. Informationen på avatrade.com bygger på data som erhållits från tillgängliga och erkända och tillförlitliga källor, tredje part innehåll och studier. Emellertid, har inte informationen verifierats och/eller kontrollerats av oss, och vi gör inget anspråk att presentera det som fullständigt, riktigt eller tillförlitligt.

b. Medan AvaTrade har gjort allt för att säkerställa informationens riktighet på avatrade.com, är informationen och innehållet på avatrade.com föremål för ändring utan föregående meddelande och lämnas endast med målet att förse handlare med hjälp att fatta oberoende investeringsbeslut.. AvaTrade lämnar ingen garanti för informationens riktighet, och accepterar inget ansvar för förlust eller skada som kan uppstå som direkt eller indirekt av innehållet eller din oförmåga att tillgå avatrade.com, för all försening eller misslyckad överföring eller mottagande av instruktion eller meddelande sänt via avatrade.com.

c. Allt innehåll på avatrade.com presenteras endast som publiceringsdatum eller indikerat och kan vara ersatt av efterföljande marknadshändelser eller av annan orsak..

d. För alla motsägelser mellan och/eller ofullständighet mellan information som finns på avatrade.com och information inspelad på AvaTrade böcker, skall informationen inspelad på AvaTrade böcker ha företrädesrätt. AvaTrade bär inget ansvar för skada och/eller förlust av något slag som orsakats som resultat av förlitande på information som visats på avatrade.com.


COPYRIGHT

avatrade.com, informationen, program som kan laddas ner från avatrade.com och ytterligare element som presenteras på avatrade.com är föremål för och skyddat enligt internationell upphovsrättslagstiftning.


Användning av avatrade.com är föremål för korrekt användning i enlighet med dessa lagar. Det är inte tillåtet att kopiera, ändra, sprida eller använda kommersiellt denna information utan godkännande från upphovsrättsinnehavaren.


TREDJE PARTS PROGRAM

avatrade.com kan tillåta nerladdning av program. avatrade.com och/eller programtillverkaren är inte ansvariga för någon form av skada orsakad som ett resultat för nämnda nerladdning av program och/eller resultat av användning av något program från avatrade.com.


KUNDERS UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE VILLKOR FÖR ANVÄNDNING OCH GILTIGHETEN AV AVTAL

Dessa villkor för användning gäller som tillägg till avtalet tecknat mellan AvaTrade och kunden, och dessa villkor för användning ändrar inte eller annullerar något villkor i avtalet.


ANVÄNDNING AV LÄNKAR

avatrade.com kan innehålla länkar till webbsidor från andra parter. AvaTrade kontrollerar inte innehållet eller informationens korrekthet p[ dessa webbsidor och rekommenderar inte på annat sätt materialet placerad på en sådan sida.. Länkarna lämnas bara för din referens och AvaTrade avsäger sig allt ansvar för innehåll eller funktion för dessa webbsidor.


ANSARSFRISKRIVNING OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

TILL MAXIMAL OMFATTNING ENLIGT LAGEN, AVATRADE ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGON FÖLJANDE, TILLFÄLLIIG, SPECIELL, DIREKT, ELLER IDIREKT SKADA (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL VINSTFÖRLUST, HANDELSFÖRLUST ELLER SKADA SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING ELLER FÖR4LORAD ANVÄNDNING AV avatrade.com OCH TREDJE PARTS INNEHÅLL, OLÄGENHET ELLER FÖRSENING). DETTA ÄR GILTIGT ÄVEN OM AVATRADE HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV EN SÅDAN SKADA ELLER FÖRLUST. UTÖVER VAD SOM PÅ ANNAT HÅLL KRÄVS AV LAGEN, AVATRADE ÄR INTE ANSVARIG GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR NÅGON FÖRLUST RELATERAD TILL EN ORSAK SOM AVATRADE INTE HAR DIREKT KONTROLL DETTA INNEFATTAR FEL PÅ ELEKTRONISK ELLER MEKANISK UTRUSTNING ELLER KOMMUNIKATIONSLINJER (INKLUSIVE TELEFON, KABLAR OCH INTERNET), OAUKTORISERAD TILLGÅNG, VIRUS, STÖLD, OPERATÖRSFEL, SVÅRT ELLER EXTRAORDINÄRT VÄDER (INKLUSIVE ÖVERSVÄMNING, JORDBÄVNING, ELLER ANNAN OFÖRUTSÄGBAR HÄNDELSE), BRAND, KRIG, UPPROR, TERRORIST AKTIVITET, UPPLOPP, ARBETSKONFLIKT OCH ANDRA PERSONALPROBLEM, OLYCKA, UNDANTAG ELLER REGERINGSÅTGÄRD.


GOTTGÖRELSE

Som en följd av ditt användande av avatrade.com, godkänner du att gottgöra och hålla AvaTrade och sina tredje partners innehållsleverantörer skadefria fr[n och mot någon och alla krav, förluster, kostnader och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatkostnader) som uppkommer från användning av avatrade.com eller från din överträdelse av dessa villkor.